Hlavné výrobné zariadenie

Hlavnými výrobnými zariadeniami je taviaca rafinačná pec MAERZ – naklápacia s plamenným ohrevom a odlievací karusel.


Taviaca pec MAERZ pozostáva z:
- oceľovej konštrukcie pece vrátane lôžka pre naklápanie pece
- žiaruvzdornej výmurovky
- zavážacie dvere
- dvierok pre trosku
- odpichového otvoru
- ventilátora spaľovacieho vzduchu
- horákov
- naklápania
- hydraulickej stanice
- lance trysiek pre rafináciu
- chladiacich okruhov pre chladenie dverí a rámov
- komín na spustenie pece
- riadiaceho systému

Cieľom operácii je rafinovať materiál až do jeho obohatenia na 99,5 % medi. V peci, ktorá je udržiavaná stále v malom podtlaku, dochádza postupne k nasledujúcim operáciám:


A.) Zavážanie a tavenie trvanie približne 9 hodín
B.) Oxidácia trvanie približne 4 hodiny
C.) Vypúšťanie trosky trvanie približne 2 hodiny
D.) Redukcia trvanie približne 3 hodiny
E.) Odlievanie trvanie približne 6 hodín


Odlievací karusel preberá roztavenú meď z odpichového otvoru pece Maerz a slúži na odliatie konečného výrobku „anódy“ s tvarom a hmotnosťou vhodnou pre nasledujúcu fázu elektrolýzy.

Odlievacia linka pozostáva z:
- kanálov
- naklápacia pánva
- váhy
- dohrievacích horákov
- odlievacieho karuselu
- intenzívneho ochladzovania
- vytláčacieho zariadenia
- chladiacich vaní
- zariadenia na striekanie sulfidu baritého
- vyberacieho zariadenia nepodarkov
- zariadenia na odsávanie výparov
- hydraulickej stanice
- chladiacich okruhov pre intenzívne chladenie a chladenie vaní
- riadiaceho systému

Roztavený kov tečie kanálmi žľabov do naklápacej pánvy, kde dochádza k vyrovnávaniu toku rafinovanej medi vypúšťanej z rafinačnej pece a z ktorej je dávkovaný do váhy. Z váhy je roztavený kov nalievaný do foriem – kokíl uložených na odlievacom karuseli. Odlievací karusel je zariadenie skladajúce sa zo 16 kovových traverz, v ktorých stredovom náboji je umiestnený rotačný hriadeľ uložený v ložisku. Pohon karuselu je uskutočňovaný z vnútornej strany prostredníctvom dvoch motorov s prevodovkou. Na hornej obvodovej strane traverz je namontovaných 16 medených kokíl (každá o hmotnosti cca 3 150 kg). Kokily sú vyradené ak stratili svoju rovinnosť (po 600 – 700 t spracovanej medi pre každú kokilu): vyradené kokily sú nahradené novými kokilami vyrobenými odklonením odlievacej linky z žľabu na rameno pre naplnenie panvy, uloženej mostovým žeriavom, pomocou ktorej sa naplnia príslušné formy zo sivej liatiny alebo do zatlačacieho stroja. Kokily s naliatou tekutou meďou postupujú do zóny intenzívneho ochladzovania, kde sa chladia vodnými tryskami zospodu, príp. zhora. Len čo sa kokila s vychladnutou anódou zastaví oproti vyberaciemu stroju anód, do valca mechanizmu vyhadzovania anód sa privádza vzduch, piestnica valca klesá nadol, cez vahadlo dvíha piestnicu s vyrážačom a tento pomocou tŕňov dvíha stranu anódy s ušami z kokily. Mechanizmus uchopenia anód kliešťami uchopí anódu za telo, kyvným pohybom ramien ukladá anódu na vodiacu časť chladiacej nádrže a potom sa anóda ukladá na prepravnú reťaz na nádrži. Pred uložením nasledujúcej anódy na reťaz sa predchádzajúca anóda posúva v nádrži o jeden krok. Chladiaca nádrž je naplnená tečúcou vodou s voľným odtokom cez prepadovú hranu nádrže do odtokového kanálu. Z kúpeľa sa anódy vyberajú pomocou 6 t žeriavu. Po vytlačení anódy z kokily a jej preložení do chladiacej nádrže sa karusel pootočí o jeden krok (na ďalšiu kokilu) a prázdnu kokilu obsluha očistí vzduchom a postrekom, prípadne ručne, nanesie zmes síranu barnatého s vodou na očistenú kokilu.


Z hľadiska nárokov na odsávanie horeuvedené technologické zariadenie rieši:
1. spaliny z pece MAERZ
2. zdroje škodlivín na vlastnej peci a súvisiacom technologickom zariadení.
3. spaľovací vzduch

1. Základným médiom sú spaliny vychádzajúce z pece MAERZ pri rôznych prevádzkových režimoch pece.
Prietok spalín z pece max. 30.000 Nm3/h
Prietok spalín prevádzkový max. 140.000 m3/h

Prietok spalín zavážanie 27.000 Nm3/h
oxidácia 15.800 Nm3/h
redukcia 7.500 Nm3/h
odlievanie 9.300 Nm3/h

Teplota spalín na výstupe z pece 1.150 – 1.200 °C
Teplota spalín na výstupe z kotla cca 450 °C
Teplota spalín na výstupe z rekuperátora cca 250 °C
Teplota na výstupe zo zmiešavacej komory cca 160°C

2. Druhým hlavným médiom je vzdušnina odsávaná z rôznych zdrojov prašnosti ako z vlastnej pece, tak aj zo súvisiaceho technologického zariadenia. Teplota vzdušniny odsávaná z jednotlivých zdrojov prašnosti sa pohybuje v intervale cca 20 – 90 °C, vzdušnina vstupuje do zmiešavacej komory, v ktorej sa zmiešava so spalinami z pece, ktoré na výstupe z rekuperátora majú teplotu cca 250 °C. Na výstupe zo zmiešavacej komory (na vstupe do filtračnej jednotky) je teplota vzdušniny cca 160 °C.

3. Ďalším nosným médiom je spaľovací vzduch pre hlavné horáky pece MAERZ. Spaľovací vzduch je predhrievaný vo výmenníku tepla a pomocou ventilátorov dopravovaný k horákom na peci.webarchitect eBRÁNA