LAUFEN Znojmo

LAUFEN CZ, s.r.o., závod Znojmo

Čistenie spalín z vozokomorových pecí KP 1 a KP 2

Realizácia: 2006

Popis zariadenia:
Spaliny z pecí sú vedené cez rekuperátor, kde dochádza k ochladeniu spalín na teplotu cca 350 °C. Ďalej sú spaliny vedené odťahovým ventilátorom do výdychového komína vedľa každej pece.
Zariadenie na čistenie spalín je napojené na nový výdychový komín. V komíne je prevedená odbočka a osadené dve uzatváracie klapky. Klapky usmerňujú prúd spalín buď do jestvujúceho komína, pokiaľ nebude dochádzať k vývinu HF, alebo do systému čistenia spalín pri vývine HF.
Nové odťahové potrubie od každej pece je vedené cez svetlík haly na strechu a po streche smerom k lícu objektu. Tu je umiestnené vlastné zariadenie na čistenie spalín, ktoré pozostáva z kaskádového adsorbéru FKA 630/350 a nového odťahového ventilátora RNA 900. Výdych z tohto ventilátora je vedený do cca 18 m vysokého komína.
Pri nábehu každej pece je otvorená potrubná trasa do jestvujúceho komína v hale a v prevádzke je iba jeden odťahový ventilátor.
Pri vypaľovacej fáze pece, pri uvoľňovaní HF, prechádzajú spaliny cez adsorpčnú vrstvu adsorbéru, na ktorej dochádza k zachytávaniu fluorovodíka na povrchu sorbentu CaCO3. Sorbent zostupuje vlastnou váhou zo zásobníka cez adsorpčnú vrstvu do výsypky. Z výsypky je zreagovaný absorbent vynášaný pomocou závitovkového dopravníka. Vyčistené spaliny sú novým ventilátorom RNA 900 vedené do nového komína.
Pri chladnutí pece je opäť v prevádzke iba jestvujúci odťahový ventilátor a spaliny sú pri tom vedené do jestvujúceho komína v hale pri peci.webarchitect eBRÁNA