SAMSUNG ELECTRONICS a.s., Galanta, SR

Likvidácia VOC (prchavých organických látok)

Termín ukončenia: 03/2007

Popis zariadenia

Filtračné zariadenie slúži na filtráciu vzduchu odsávaného z elektronickej výrobnej technológie, ktorý je znečistený prchavými organickými látkami (VOC)
Základným prvkom celého filtračného zariadenia je zeolitový rotor (ZR), ktorý sa pri normálnej funkcii otáča a v každom okamihu je jeden výsek rotoru použitý pre filtráciu (adsorpciu), jeden sa regeneruje vzduchom o vyššej teplote (desorpcia) a jeden sa chladí po regenerácii.
Filtračné zariadenie využíva z časti vzduch z odťahu, ktorý odsáva cez chladenú časť ZR do výmenníka, kde sa vzduch ohrieva na potrebnú teplotu (180°C) a prechádza regeneračnou časťou ZR, kde dôjde k desorpcii skoncentrovaných VOC z ohriateho sorbentu. Vzdušnina je ďalej odsávaná ventilátorom cez regulačný výmenník, kde sa ďalej ohrieva na teplotu potrebnú pre katalytickú reakciu (330°C), cez ohrev, kde sa prípadne dohreje na potrebnú teplotu, ďalej ide do katalytického reaktoru, kde na kovovom granulovanom katalyzátore na báze Pt-Pd dôjde k rozkladu VOC a vývinu tepla, ktoré pomocou výmenníka potom ohrieva vstupný vzduch na potrebné teploty. Výstupné teploty oboch výmenníkov sú regulované obtokovými klapkami a teplota za reaktorom (resp. v reaktore) je regulovaná zdola ohrievaním a zhora desorpčným ventilátorom.


webarchitect eBRÁNA