Spaľovňa Motol

FN Motol – rekonštrukcia spaľovne nebezpečných odpadov


Realizácia: 2004

Popis zariadenia:

- čistenie spalín metódou injektáže sorbentov do prúdu spalín
- systém dávkovania a recyklácie sorbentov firmy Hellmich GmbH (ILD je výhradným zástupcom fy Hellmich na území SR a ČR)
- použité sorbenty

  • vápenný hydrát pre záchyt kyslo reagujúcich plynov,
  • aktívne uhlie pre záchyt ortuti a časti perzistentných organických látok

- spaliny a zmes sorbentov je vedená cez vírivý reaktor a tkaninový filter
- na povrchu sorbentov dochádza k záchytu škodlivín a následne je zmes sorbentov a ostatné tuhé znečisťujúce látky odlúčené tkaninovým filtrom ALFA-JET Plus 235/3,5,1,5,3
- pre odsávanie spalín bol navrhnutý radiálny vysokotlaký ventilátor na spojku, ktorý je ovládaný pomocou frekvenčného meniča na základe vyhodnocovania podtlaku v spaľovacej komorewebarchitect eBRÁNA