Inžiniering a poradenstvo

Spoločnosť ILD sa na začiatku zameriavala na odsávanie z technologických procesov a tzv. „studené“ filtrácie, kedy teplota odsávanej vzdušniny dosahovala max. 150 °C. Jednalo sa prevažne o technologické filtre, ktoré zachytávali surovinu.
So sprísňujúcimi sa požiadavkami legislatívy sa v priebehu rokov rozšíril záber riešených problémov nielen na odprášenie horúcich prevádzok, ale tiež prevádzok na plnenie emisných limitov plynov, kovov a VOC.

  • Čistenie spalín a odsávanie od technologických procesov (výroba a spracovanie kovov, skla, vápna, cementu, gumárenských zmesí apod.)
  • Čistenie spalín kotlov na tuhé palivá (uhlie, biomasa) – odprášenie a odsírenie
  • Čistenie spalín spaľovní odpadov (prach, HCl, HF, SO2, PCDD/F, kovy)
  • Likvidácia prchavých organických látok (VOC) – zakoncentrácia s katalytickým dopaľovaním


webarchitect eBRÁNA