Vyhľadať

GDPR

Spoločnosť ILD SK sa zaväzuje dodržiavať požiadavky a povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov v súlade s platnými právnymi predpismi, vrátane všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov, tzv. GDPR, teda Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679.
Naše zásady spracovania osobných údajov:
 • Disponujeme osobnými údajmi zamestnancov, dodávateľov a zákazníkov.
 • Disponujeme len s údajmi, ktoré sú potrebné pre naše podnikanie (t.j. pre uzatváranie zmlúv, objednávok, pre spracovanie účtovníctva, miezd a pod.).
 • V súlade so zákonnými ustanoveniami považujeme všetky osobné údaje za prísne dôverné.
 • Osobné údaje máme zabezpečené, pre ich zabezpečenie používame vhodné bezpečnostné a technické opatrenia. Osobné údaje sú uložené v zamknutých priestoroch a kartotékach, počítače sú zabezpečené heslami a antivírusovými programami. K osobným údajom majú prístup len oprávnení pracovníci.
 • Nezhromažďujme nepotrebné osobné údaje.
 • Osobné údaje neposkytujeme nikomu neoprávnenému.
 
Práva subjektu poskytujúceho údaje.
Ako subjekt poskytujúci údaje v súlade so všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (EÚ GDPR) máte v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov tieto práva:

 • Právo na informácie podľa článku 13 a článku 14 EÚ GDPR;
 • Právo na prístup podľa článku 15 EÚ GDPR;
 • Právo na opravu podľa článku 16 EÚ GDPR;
 • Právo na vymazanie podľa článku 17 EÚ GDPR;
 • Právo na obmedzenie spracúvania podľa článku 18 EÚ GDPR.
 • Právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 EÚ GDPR;
 • Právo namietať alebo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so zhromažďovaním, spracovaním, ukladaním, používaním svojich osobných údajov podľa článku 21 EÚ GDPR;

Kedykoľvek nás môžete kontaktovať ohľadom osobných údajov s otázkami alebo sťažnosťami. Môžete tiež kontaktovať príslušné orgány  pre ochranu osobných údajov – Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (www.uoou.sk).