Fakultná nemocnica Motol

Spaľovňa nebezpečných odpadov – čistenie spalín
Realizácia: 2004

Rozsah dodávok:

  • čistenie spalín metódou injektáže (vstrekovania) sorbentov do prúdu spalín;
  • systém dávkovania a recyklácie sorbentov firmy Hellmich BmbH (ILD je výhradným zástupcom firmy Hellmich na území SR a ČR);
  • použitie sorbentov;
  • vápenatý hydrát pre zachytenie kyslých plynov;
  • aktívne uhlie pre zachytenie ortuti a časti perzistentných organických látok
  • spaliny a zmes sorbentov sú vedené cez vírivý reaktor a látkový filter;
  • na povrchu sorbentu dochádza k záchytu škodlivín a následne sú zmes sorbentu a ostatné tuhé znečisťujúce látky odlúčené látkovým filtrom ALFA-JET Plus 253/3,5-1,5-3;
  • pre odsávanie spalín bol navrhnutý radiálny vysokotlakový ventilátor na spojku, ktorý je ovládaný cez frekvenčný menič na základe vyhodnocovania podtlaku v spaľovacej komore;